[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์อื่นๆ
 
poll

   คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้
พยากรณ์อากาศ
 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

               โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)   ตั้งอยู่เลขที่ 79/1  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์  74110  หมายเลขโทรศัพท์ 034–474039 โทรสาร 034-474039  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(คลองมะเดื่อพิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่         79/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอ        กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อาคารเรียนปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของวัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีรายนามครูใหญ่ ดังนี้

1. นายไสว  เล็กสวาสดิ์
2. นายถนอม  วิริยะปานนท์
3. นายวงศ์  กรเพชร
4. นายบัญชา  เทียมถนอม

               ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2494 ทางราชการได้เปิดโรงเรียนมัธยมขึ้นชื่อโรงเรียนกระทุ่มแบน  (มัธยมสามัญศึกษา) ใช้อักษรย่อ  “ส.ค.๖” โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ติดถนนเศรษฐกิจ ห่างจากวัดราษฎร์บำรุง 500 เมตร โดยมี  ผู้บริจาคที่ดินให้ ดังนี้

1. พระครูสุตสารโสภิต(เล็ก) บอกบุญเรี่ยไรซื้อที่ดินให้ 4 ไร่
2. นายสงวน นางเล็ก  นิลดำ  บริจาคให้ 6 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
3. นายตาล  วิยาภรณ์, นายเชื้อ  วิยาภรณ์ บริจาคให้ 2 ไร่ 

               โรงเรียนกระทุ่มแบน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 สอนวิชาสามัญและวิชาชีพ      มีผู้บริหาร  ดังนี้
1. นายคณิต  เกียรตินันท์   พ.ศ. 2494 – 2502
2. นายบุญเสริม  ทองสิมา  พ.ศ. 2502 – 2510
3. นายสมพร  ผ่องนพคุณ  1 กันยายน 2511 – 1 เมษายน 2537

               ใน พ.ศ. 2509 โรงเรียนกระทุ่มแบน ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

               พ.ศ. 2513 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติให้รวมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง                 (คลองมะเดื่อพิทยาคาร) กับโรงเรียนกระทุ่มแบนเดิม เป็นโรงเรียนเดียวกัน และใช้ชื่อว่าโรงเรียน                       วัดราษฎร์บำรุง มีพระครูไสว  อนุภาโส เป็นผู้อุปการะโรงเรียน มีนายสมพร ผ่องนพคุณ เป็นครูใหญ่            มีอาคารเรียน 2 หลัง แยกกันอยู่ คือ อาคารเรียนแบบ ป.1 ข ตั้งอยู่ในวัด และอีก 1 หลัง แบบ 015  ตั้งอยู่ติดถนนเศรษฐกิจ 

               ปีการศึกษา 2538 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10  เมษายน  2538            ให้นำนักเรียนที่อยู่ในวัดมาเรียนที่โรงเรียนหลังนอก เพื่อสะดวกในการบริหารงาน และอาคารเรียนชำรุด
เดือนเมษายน 2541 นายศุภชัย  คิดประเสริฐ ได้บูรณะซ่อมแซมอาคารหลังในวัด เพื่อให้ใช้การได้และได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1–2 กับชั้นเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาชุมชนไปเรียนในปีการศึกษา 2541

               วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 บริษัทซิว–เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบสปช.105/29 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โดยบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเอง และมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 โดยมีนางเมธ์วดี  นวพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบ และนายชลอ  กองสุทธิ์ใจ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,220,000 บาท

               วันที่ 20 พฤษภาคม 2544 ประชาชนได้บริจาคเงินต่อเติมอาคารซิว–เนชั่นแนล ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 285,000 บาท
ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน

              ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการนำร่องการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  มีนักเรียน            1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
 
              ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการนำร่องการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  มีนักเรียน            1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน

มีผู้บริหาร  ดังนี้

1. นายสมพร  ผ่องนพคุณ          1 ต.ค. 13  - 1 เม.ย. 37
2. นายวิชัย  อ่วมถนอม              1 เม.ย. 37 - 1 พ.ย. 45
3. นายพิศาล  นันทะเส              12 ธ.ค. 45 –  31 ต.ค. 50
4. นายประทีป  เยี่ยมสวัสดิ์         1  พ.ย. 50 – 15 พ.ค. 56
5. นายพิศาล  นันทะเส              16 พ.ค. 56 ถึง ปัจจุบัน