แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

แผนภูมิการบริหารโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา  2558 สายชั้น

ขั้นตอนในการติดต่อราชการ